Volonterski program „Čistač obale Krke“

Volonterski program „Čistač obale Krke“

Od 22. do 31. kolovoza 2022. godine na području Nacionalnog parka „Krka“ proveden je volonterski program „Čistač obale Krke“, koji je uključivao sljedeće aktivnosti:

  • sakupljanje i analiziranje otpada naplavljenog duž obala rijeka Krke i Čikole na području  NP „Krka“
  • utvrđivanje porijekla odbačenog otpada i posljedica koje ima na okoliš
  • prezentiranje rezultata s ciljem osvještavanja odnosa prema prirodi lokalnog stanovništva.

Sortiranje sakupljenog otpada izvršeno je prema vrsti otpada i lokaciji na kojoj je skupljan: plastika, papir i karton, staklo, metal, guma, automobilske gume, tekstil i obuća, otpadna električna i elektronička oprema (OEEO) i ostalo. Otpad je zbog lokacija na kojima je skupljan (u blizini vode) često bio onečišćen zemljom i pijeskom i/ili vlažan.

U sklopu volonterskog programa, prema rasporedu aktivnosti, volonteri su 25. kolovoza bili na stručnom izletu u Centru za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije Bikarac d. o. o. i u Istraživačkoj postaji Instituta Ruđer Bošković u Šibeniku. Posjetili su i Ekološko-informativni centar u Kninu, u kojem su prezentirali prve rezultate i dojmove s programa te izmijenili iskustva s članovima Ekološke udruge „Krka“ Knin.

Program volontiranja iskorak je u valorizaciji Eko kampusa „Krka“ u Puljanima, koji će olakšati razvoj volonterske djelatnosti na području Parka i zaštite prirode općenito omogućujući zainteresiranim pojedincima uključivanje u aktivnosti u zaštićenom području. 

Pogledajte i ostale objave