„Nepoznata Krka: skrivena blaga srednjeg i gornjeg toka rijeke Krke”

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Javne ustanove “Nacionalni park Krka”.

Naziv projekta: „Nepoznata Krka: skrivena blaga srednjeg i gornjeg toka rijeke Krke”

Šifra projekta: K.K.06.1.2.01.0003

Vrijednost projekta:80.057.649,15 HRK / 10.625.476,03 EURA

Sufinancirano iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova: 66.200.193,06 HRK / 8.786.275,54 EURA

 

Osoba zadužena za komunikaciju: Ivona Cvitan

E-mail: ivona.cvitan@npk.hr

OPIS I AKTIVNOSTI PROJEKTA

NP Krka je moguće obilaziti koristeći pet službenih ulaza, ali ipak, posjećivanje je usredotočeno na južne dijelove Parka, prvenstveno na Skradinski buk odnosno ulaze Lozovac i Skradin. Ostali dijelovi NP-a nisu dovoljno poznati ili nisu pristupačni (Manojlovački slap, Brljansko jezero, arheološki lokalitet Burnum, manastir Krka i niz pojedinačnih atrakcija) i na njima gotovo da i nema organiziranog prihvata posjetitelja, što osiromašuje optimalni turistički proizvod.

NP Krka se suočava sa zasićenošću južnog dijela što u velikoj mjeri ugrožava okoliš i kvalitetu doživljaja. Ovaj projekt sa svojim širokim obuhvatom planiranih infrastrukturnih ulaganja u turističke odnosno posjetiteljske i edukacijsko-prezentacijske sadržaje nastoji turistički valorizirati srednji i gornji tok rijeke Krke te rastereti najposjećenije atrakcije u južnom dijelu Parka.

Ovaj projekt sa svojim širokim obuhvatom planiranih infrastrukturnih ulaganja u turističke odnosno posjetiteljske i edukacijsko-prezentacijske sadržaje nastoji turistički valorizirati primarno gornji i srednji tok rijeke Krke te rastereti najposjećenije atrakcije u južnom dijelu Parka. Izvedbom projekta planirano je dovršenje uređenja bivšeg vojnog kompleksa u Puljanima u posjetiteljski centar „Eko kampus Krka“, zatim uređenje centra za interpretaciju prirode „Voda – Vrelo života“ u Kistanjama. Osim građevinskih i infrastrukturnih zahvata te opremanja sadržaja unutar centara, projektom je predviđeno uređenje nekoliko pješačkih staza i nabava dvaju električnih brodova za prijevoz posjetitelja što će dodatno doprinijeti mogućnostima obilaženja srednjeg i sjevernog dijela Parka.

Izuzetno atraktivni posjetiteljski sadržaji Eko-kampusa Krka i Centar za interpretaciju prirode „Krka – vrelo života“, naravno uz aktivan marketinški angažman, imaju potencijal stvoriti brend prepoznatljivim i u okvirima širim od nacionalnih. Nedovoljno vrednovani resursi prirodne baštine ovog dijela nacionalnog parka konačno će dobiti svoju turističku funkciju, a zajedno s navedenim posjetiteljskim sadržajima doprinijeti će ostvarenju cilja Projekta i Poziva.

Cilj projekta dijelom je usmjeren i na poboljšanje socio-ekonomskih prilika u nerazvijenom zaleđu Dalmatinske zagore (zaleđe Šibensko- Kninske i dijelom Zadarske županije). Taj kraj karakteriziraju brojni strukturni ekonomski i demografski problemi, ali i siromašna prirodna osnova. Stanovništvo se bavi uglavnom autarkičnom poljoprivredom te na taj način dijelom osigurava vrlo oskudna sredstva za život. Iako je područje očuvano estetski i ambijentalno, stanovništvo do sada nije uspijevalo iskoristiti snažan turistički resurs NP-a. Međutim, odmak je evidentan na što ukazuje i službena statistika u turizmu. Projektom se predviđa razvoj srednjeg i sjevernog dijela NP Krka što će utjecati na povećanje broja posjetitelja i stvaranje indirektnih ekonomskih efekata kroz koje stanovništvo, ukoliko ih prepozna i iskoristi, može znatno unaprijediti svoju socio-ekonomsku situaciju. Projekt utječe na nova indirektna zaposlenja i povoljniju ekonomsku situaciju u području utjecaja projekta. Povećanjem broja posjetitelja potiče se i posredno povećanje broja noćenja, porast broja turističkih aranžmana i povećanu potrošnju ugostiteljskih i trgovačkih usluga i sl. Da bi se ti potencijalni efekti uspješno iskoristili bit će organizirane radionice i edukacije u sklopu projekta za specifične ciljne skupine.

ELEMENTI PROJEKTA

 

ELEMENT 1: Izgradnja, uređenje i opremanje posjetiteljskog centra „Eko-kampus Krka“, Puljane


1.1. Rekonstrukcija, unutarnje uređenje i postav Prirodoslovno – prezentacijski centar „Hram prirode“

Adaptirana i opremljena zgrada Prirodoslovno prezentacijskog centra tzv. „Hram prirode“ (OBJEKT 4) s ukupno 422,0 m² korisnog prostora, u cijelosti dostupna posjetu invalidnih osoba. Nakon adaptacije i rekonstrukcije, objekt buduće Prirodoslovne zbirke u Puljanima primit će niz elemenata postava i dizajnerskih rješenja koji će, služeći se najsuvremenijim tehnologijama i produkt dizajnerskim rješenjima interpretirati floru i faunu, te sve ostale geološke, biološke i kemijske značajke zaštićenog područja Krke. Zbirka će biti u maksimalnoj mjeri interaktivna. Posjetitelj će se naći u ulozi istraživača koji postav otkriva igrajući uloge i sudjelujući u pokretanju sadržaja koji su u njega implementirani. Interakcija između posjetitelja i postava uvodi se kao iznimno važna komponenta zbog edukativne dimenzije.

1.2. Unutarnje opremanje edukacijskog centar za djecu osnovnoškolskog uzrasta „Laboratorij prirode“

Uređen i opremljen edukacijski centar za djecu osnovnoškolskog uzrasta – „Laboratorij prirode“ s nizom od pet tematskih cjelina  koji pokrivaju opće teme prirodoslovlja (1. Geologija; 2. Povijest; 3. Flora i fauna; 4. Izaberi zanimanje; 5. Ekologija) u dvije funkcionalne cjeline. Prva cjelina predstavlja natkriven prostor površine 277.55 m²  (OBJEKT 5) koji će se koristiti za interaktivne radionice s grupama korištenjem inovativnih metoda i multimedijalnih tehnologija i koji će omogućiti odvijanje raznolikih edukacijskih, kreativnih i popularno-znanstvenih programa za široku publiku, a posebno za predškolske i osnovnoškolske grupe. Druga funkcionalna cjelina podrazumijeva korištenje vanjskog prostora površine zahvata 730.0 m² (OBJEKT 10) koji će se koristiti kao škola u prirodi tj. kao edukacijski prostor na otvorenom koji se sastoji od tribina za polaznike škole koje su natkrivene drvenom pergolom te platoa za predavanje sa panoom za projekcije na otvorenom.

1.3. Volonterski i istraživački centar sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa i laboratorijima za istraživače

Zgrada budućeg Volonterskog centra s laboratorijem i smještajnim kapacitetom hostelskog tipa za 38 osoba u potpunosti  građevinski adaptirana i opremljena namještajem i laboratorijskom opremom. Volonterski centar je u naravi bivša vojna spavaonica koja će biti proširena i preuređena u suvremeni polivalentni objekt površine 921,76 m2 s  laboratorijem za prirodoslovce i arheologe u prizemlju, te smještajnim kapacitetom hostelskog tipa s dnevnim boravkom sa standardnim sobama i sobama za osobe s invaliditetom na 1. katu, te sobama s kupatilom na 2. katu.

1.4. Pomoćna građevina uz Volonterski centar (strojarnica i sanitarni čvor s pristupom za osobe smanjene pokretljivosti)

Izgrađena prizemnica ukupne neto površine 21,58 m2  kao pomoćna građevina Volonterskog centra i unutar koje je smještena strojarnica, muški i ženski WC te WC za osobe s poteškoćama u kretanju namijenjen posjetiteljima.

1.5. Unutrašnje uređenje i opremanje Blagovaonice i internet centra

Unutarnjim uređenjem, opremanjem i postavljanjem elektroinstalacija objekt blagovaonica i Internet centra, bruto površine 301,92 m2, postaje prostor za opušteno druženje posjetitelja međusobno, kao i sa stručnim djelatnicima Eko-kampusa Krka. Blagovaonica će se koristiti i za prehranu organiziranih grupa koji su na smještaju u volonterskom centru te kao prostor za okrijepu (bez pripreme hrane) ostalim grupnim i individualnim posjetiteljima kampusa.

1.6. Vodovodna mreža, hidrantska mreža, odvodnja oborinskih voda parkirališta, sustav fekalne odvodnje

Kanalizacijskim sustavom u kompleksu Eko-kampusa fekalne vode svih objekata dovodit će se do glavnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji je već prethodno izrađen i financiran od JUNP i za kojeg se u okviru ovog projekta ne traži sufinanciranje. U svrhu zaštite od požara, predviđena je unutarnja i vanjska hidrantska mreža od ukupno 12 nadzemnih hidranata, koja se izvodi odvojenim cjevovodima. Pitka sanitarna voda dovoditi će se do pojedinih objekata u sklopu centra. Ispred svakog objekta u centru predviđeno je okno u sklopu kojeg je riješen razvod s glavnog voda za potrebe pojedinog objekta. Za potrebe telekomunikacijskih instalacija položiti će se i se dvije cijevi zajedno s drugim instalacijama.

1.7. Krajobrazno i hortikulturno uređenje.

Koncept cjelovitog krajobrazno-arhitektonskog uređenja kampusa omogućit će kružne pješačke cirkulacije i povezivanje glavnih prezentacijskih i informativnih elemenata prostora Eko-kampusa. Uz postojeće parkiralište formirat će se multifunkcionalni ‘Plato dobrodošlice’ s paviljonom koji bi se stazama povezao s tematskim dječjim igralištem i Laboratorijem prirode. Predviđeni radovi te nabava opreme za krajobrazno uređenje uključuju uređenje tematskog dječjeg igrališta, izgradnju mreže pješačkih hodnika i odmorišta, izgradnju stuba, potpornih i ogradnih kamenih zidova – suhozida te kamenih gledališno-odmorišnih traka kao i pozicioniranje nove opreme parka, sprava za interaktivnu igru, ploča namijenjenih informiranju i edukaciji, zdenaca i pojilišta za ptice. Predviđena je i sadnja većinom autohtonog mediteranskog i submediteranskog niskog i srednjevisokog drveća, grmlja i pokrovnog bilja, ali i očuvanje postojećih ambijentalno i estetski kvalitetnih aglomeracija autohtonog drveća i bilja.

 

ELEMENT 2: Rekonstrukcija i opremanje Centra za interpretaciju prirode: „Krka – vrelo života“ u Kistanjama


Budući kompleks Centra za interpretaciju prirode, prema arhitektonskom projektu, nastat će spajanjem triju dvoetažnih objekata tijekom projekta rekonstrukcije. Objekti su spojeni u jednu tematsku cjelinu sastavljenu od nekoliko međusobno povezanih i zavisnih interpretacijskih cjelina. Prostori Centra za interpretaciju prirode biti će smješteni u zgradama 1, 2 i 3 kompleksa. Uredski dio Centra na katu zgrade 3, a izložbeno-prezentacijski dio u ostatku kompleksa, odnosno u prizemlju zgrade 3 i kompletnim prostorima zgrada 1 i 2 uključivo i spojne anekse. Budući likovni postav smislenim interpretacijskim cjelinama uokviruje priču o vodi kao temeljnoj temi, te rijeci Krki koja je kao mikrolokalitet poslužila kao primjer snage, primjene i važnosti vode za život. Prostor je podijeljen u šest cjelina koja svaka na svoj način interpretira temu vode, putem interaktivnih elemenata i edukativnih podloga. Centar će biti opremljen suvremenim muzeografskim multimedijalnim rješenjima koji će interpretirati temu vode, flore, faune i drugih edukativno povezanih tema.

 

ELEMENT 3: Sanacija, uređenje i opremanje triju pješačkih staza


3.1. Pješačku stazu „Brljan – Manojlovački slap“ koja se proteže lijevom obalom Krke od glavne prometnice preko jezera Brljan do      Manojlovačkog slapa, potrebno je sanirati nasipanjem i izravnavanjem površine šljunkom na podlozi od tamponskog sloja tucanika. Također, potrebno je tek formirati jedan dio staze kako bi se odvojeni dijelovi povezali u jednu cjelinu. Na mjestima sa zanimljivim krajolikom postavit će se drvene klupe i koševi za otpatke.

3.2. Povijesna staza „Rimski put“ koja povezuje postojeći vidikovac prema Manojlovačkom slapu sa slapom i uz njega smještenim mlinica,  te se spaja na stazu prem jezeru Brljan, dijelom je izvedena kao kaldrma koja je u devastiranom stanju te ju je potrebno sanirati u cijelosti u što izvornijem obliku, a dijelom je izvedena kao kamene stepenice koje su oštećene. Na nekim dijelovima, staza nije formirana te je potrebno urediti teren i formirati novu, sigurnu za posjetitelje. Veći dio staze je obrastao niskim raslinjem i drvećem te je teško prohodna, a dio potpornih zidova i zidova izvedenih u suhozidu je oštećeno (srušeno) pa ih je potrebno sanirati novim prezidavanjem istim materijalom.

3.3. Sanacija pješačke staze „Perice – do toka rijeke Krke (lijeva obala)“ obuhvaća čišćenje postojeće staze od niskog raslinja, ravnanje, nasipavanje i nabijanje mješavinom kamenog i zemljanog materijala (jalovinom), sanaciju oštećenih suhozida i potpornih zidova, djelomično postavljanje drvene ograde te drvenih klupa i stolova.

 

ELEMENT 4: Elektrifikacija brodskog prometa Stinice-Visovac-Remetić


Ova aktivnost podrazumijeva nabavu dva putnička broda kapaciteta 50 putnika i 2 člana posade za potrebe prijevoza posjetitelja nacionalnog parka na relaciji Stinice – Visovac – Remetić ili Roški slap- Manastir Krka sistemom linijske dnevne plovidbe.

 1. Nabavljena dva električna broda zadanih dimenzija (duljina trupa 15 metara, širina do 5 metara, gaza do 1 metar) ukupnog kapaciteta 96 putnika, 4 putnika u invalidskim kolicima te 4 člana posade. Brodovi će prometovati primarno u sezonskom periodu od 1. travnja do 31.listopada na relaciji Stinice – Visovac – Remetić, odnosno Roški slap- Manastir Krka.
 2. Pripadajući atesti, deklaracije i tehnička dokumentacija u fazi projektiranja (izračun stabiliteta, pogon, baterije, solarni i ostali uređaji koji čine opremu broda). Klasifikacijska dokumentacija Hrvatskog registra brodova.
 3. Upute za korištenje i potvrda o upisu brodova u upisnik, Svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu (HRB) .

 

ELEMENT 5: Unaprjeđenje sustava upravljanja sadržajima i posjetiteljima, te suradnje s lokalnom zajednicom


Element projekta predviđa sustavni pristup unaprjeđenju ukupnog sustava upravljanja posjetiteljima, infrastrukturom i sadržajima, sigurnosnim elementima te uopće jačanjem kapaciteta zaposlenika NP-a i budućeg razvoja suradnje s lokalnom zajednicom. Utoliko je planirana temeljita evaluacija postojećeg sustava upravljanja posjetiteljima sukladno preporukama MZOIP-a i smjernicama HAOP-a. Sukladno preporukama i nalazima analize prihvatnog kapaciteta i  evaluacije postojećeg stanja te nalazima sigurnosnog elaborata, izradit će se Studija upravljanja posjetiteljima, pri čijoj će se izradi uzeti u obzir i podaci iz Studije prometne distribucije čija izrada je u tijeku.

5.1 Izrada planskih dokumenata s ciljem budućeg optimalnog razvoja

Izrađeni i usvojeni planski dokumenti omogućavaju budući održiv razvoj. Izrađena evaluacija stanja s analizom prihvatnog kapaciteta, Idejna studija distribucije, sigurnosni elaborat i u konačnici Studija upravljanja posjetiteljima koja uzima u obzir sve izrađene dokumente, njihove nalaze i preporuke. 6 djelatnika educirano o najboljim svjetskim praksama upravljanjem zaštićenim područjem.

5.2. Osmišljavanje i pilot i provedba tematskih edukacijskih programa i suradnje s znanstvenom zajednicom

Osmišljena i provedena 4 volonterska programa s ukupno 60 volontera; Osmišljeni programi, raspored i radni materijali za program škole u prirodi “Vratimo djecu prirodi“, pilot održan s ukupno 20 polaznika i evaluiran; Organizirana 2 okrugla stola s predstavnicima znanstveno istraživačke zajednice i studenata na temu kreiranja istraživačkih projekata  s preko 60 sudionika; Izrađeni audiovodiči na 4 jezika za vođene obilaske plovilima. Izrađen trogodišnji plan provedbe edukativnih programa

5.3. Podizanje kapaciteta osoblja NP Krka za razvoj proizvoda, pružanje usluga i povećanje sigurnosti posjetitelja

Priručnik o tematskim programima, sadržajima, uslugama i proizvodima kao edukacijski i informativni materijal; Preko 150 postojećih i novih zaposlenika NP Krka informirano o cjelokupnoj novoj ponudi i sadržajima, preko 30 djelatnika NP-a i agencijskih djelatnika certificirano za provedbu programa i vođenje obilazaka; preko 30 nadzornika i drugih dionika obučeno kroz tri radionice o pružanju prve pomoći, spašavanju na vodama i osnovni tehnikama spašavanja i potraga; nabavljen komplet opreme užadi i alata za djelatnike za slučaj spašavanja i reakcije u nepristupačnim ili teško pristupačnim prostorima prirode.

5.4. Jačanje suradnje s lokalnom zajednicom

Izrađena studija definira akcijski plan provođenja aktivnosti suradnje s lokalnim stanovništvom; održana 3 jednodnevna info dana  s ciljem prepoznavanja potencijalnih poslovnih prilika i pokretanje poslovanja naslonjenog  na tržišni potencijal Parka; najmanje 10 osoba koristilo besplatnu stručnu pomoć u prijavi na neku od mjera PRR.; najmanje 60 osoba educirano o načinu izrade, trendovima, dizajnu i pakiranju  proizvodnje suvenira i tradicijskih proizvoda za tržište kroz 4 održane radionice.

 

ELEMENT V:  Promidžba i vidljivost


V.1. Izrada marketing strategije/ marketing plana

Jasno su definirane odrednice i marketing plan kojima nova integralna turistička ponuda sa svim svojim postojećim i novim turističkim proizvodima i uslugama dobiva prepoznatljiv brend i ima prepoznatljiv i atraktivan logo, slogane, jasne promotivne standarde, vizualni  identitet i dizajn za sve promotivne alate i medije.

V.2. Pripremiti i proizvesti promotivne materijale

Proizvedeni atraktivni i poticajni promotivni materijali koji su animirali više od 300 dionika na izravno ili neizravno uključenje u projekt i to: 3 promotivna samostojeća stalka, 5.000 promotivnih letaka o projektu, 100.000 turističkih promotivnih letaka o novoj integralnoj turističkoj ponudi sa zemljovidima na 5 jezika, 50.000 promotivnih brošura sa opisom svih zanimljivih lokaliteta sjevernog dijela NP Krka, 200 plakata, 3 audio-vizualne prezentacije, 500 promotivnih fascikli i 500 bilježnica za edukacije i konferencije, promotivni film u HDMI formatu u kratkoj (3 min) i dužoj (15 min) verziji, s prezentacijom elemenata integriranih turističkih proizvoda, uključivo događanja poput „Burnumskih Ida“, tematske sadržaje Posjetiteljskog centra Puljani, diverzitet i bogatstvo kulturne i prirodne baštine područja, objavljen na web stranicama NP, partnera, turističkih agencija i zajednica te prezentiran/podijeljen lokalnom stanovništvu kao  „okidač“ za poticanje suradnje i prepoznavanje potencijala u suradnji s NP.

V.3. Pripremiti i organizirati promotivne događaje

Organizirana promotivna događanja i uključena javnost i mediji i to: uvodna (kick-off) konferencija sa 60-ak sudionika i predstavnika medija, javna tribina o održivom razvoju turizma i regije i korištenju EU fondova i drugih izvora razvojnog financiranja sa 40-ak predstavnika lokalnih dionika, organizirana 3 svečana otvaranja za javnosti i medije, potom 3 jednodnevne prezentacije i obilasci novouređenih lokacija za 180 predstavnika turističkih operatera i medija te prezentacija ukupne ponude proizvoda i usluga na lokacijama i u lokalnim zajednicama, uključivo i novih suvenira proizvedenih u lokalnim radionicama, 3 međunarodna promotivna događanja za 150 sudionika u Puljanima s ciljem stvaranja vidljivosti lokacije i projekta (retreat konferencije inovacije i održivi turizam, inovacije i lokalni razvoj, inovativni obrazovni, kulturno-umjetnički i stručni skupovi), jednodnevna završna konferencija za 100 lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih sudionika s predstavljanjem rezultata projekta i akcijskim planom “follow-up aktivnosti”, perspektivama,  mogućnosti i mjerama daljnjeg razvoja.

V.4. Pripremiti i provesti medijsku kampanju

Provedena medijska kampanja s: 5 medijskih priloga u lokalnim, regionalnim i nacionalnim TV i radio medijima, barem na jednoj TV i 4 lokalne radio postaje i specijalizirane emisije (Radio Drniš, Radio Krka, Radio Knin, Radio Šibenik, Radio Dalmacija), 5 objava članaka i sponzoriranih feljtona u dnevnim novinama s nacionalnom pokrivenošću, 50 stranica dodanih na matične web stranice NP, s linkom na partnerske web stranice, uz redovito praćenje događanja na stranicama partnerskih i suradničkih institucija, pokretanje profila na društvenim mrežama i uz redovno ažuriranje sadržaja. Zasebna web stranica rezervirana za prezentiranje integrirane turističke ponude bit će oformljena s poveznicama na matične stranice partnera Posjetitelji stranice moći će pronaći sve relevantne informacije s geo-referenciranim lokacijama na kartografskom prikazu o svim činiteljima ponude, kontaktima, agencijskim uslugama, promotivni film, ključne prirodne i kulturne znamenitosti, izloške i s njima povezane priče i legende. Ujedno će dobiti vrijedne informacije o ponudi autohtonih proizvoda,  smještajnim, ugostiteljskim i ostalim sadržajima na cjelokupnom području.

V.5. Uspostaviti informativno-promotivne točke

Ponuda sjevernog dijela NP Krka i zaleđa bit će promovirana na ključnim lokalitetima s gustim prometom radi preusmjeravanja gostiju, uspostavljene min. 3 info i prodajne točke u ključnim turističkim središtima uključivo i u tvrđavi Sv. Mihovila i na glavnim ulazima  NP Krka s prezentacijom na monitorima na dodir i setom promotivnih materijala.

 

ELEMENT PM: Upravljanje projektom i administracija


Učinkovito i efikasno upravljanje projektom osim za realizaciju zadanih infrastrukturnih outputa nužno je i za uspostavu održivog i učinkovitog poticanja interesa javnosti i uključenje relevantnih dionika u projekt. Svi ključni dionici projekta će tijekom provedbe projekta biti aktivno uključeni u proces konzultacija pri čemu će se nastojati posebice aktivno sudjelovanje i uključenost najslabijih dionika u ključne procese u svrhu sustavne izgradnje njihovih operativnih kapaciteta.

PM.1. Uspostavljen i funkcionalan uži stručni radni tim projekta, lista članova, zapisnik s odlukama o imenovanju. 

ČLANOVI TIMA

 1. Voditeljica projekta: Nella Slavica
 2. Koordinatorica provedbe postupaka javne nabave: Kristiana Jerkov
 3. Koordinatorica zaštite prirode: Gordana Goreta
 4. Koordinatorica razvoja proizvoda i marketinga: Ivona Cvitan
 5. Koordinator tehničke službe: Joško Baljkas
 6. Koordinatorica za računovodstvo i financije: Vesna Bulat Škarica
 7. Administrativna asistentica: Barbara Ćaleta
 8. Suradnica za razvoj turizma i promociju: Željana Šikić

PM.2. Uspostavljene komunikacijske procedure, procedure internog nadzora i evaluacije, angažirani potrebni vanjski stručnjaci za potporu provedbi, reviziju i evaluaciju.

PM.3. Uspostavljen stručno-savjetodavni odbor projekta koji čini do 10 predstavnika suradnika i ključnih dionika, lista članova, zapisnik s odlukama o imenovanju predstavnika. 

PM.4. Stručni odbor redovito se sastaje barem jednom kvartalno do kraja projekta, potpisne liste, zapisnici sa sastanaka. Potpisan sporazum o suradnji između projektnih partnera i ostalih ključnih dionika na projektu do 3 mjeseca provedbe. Održano najmanje 6 radnih sastanaka proširenog sastava Odbora (okrugli stolovi).

PM.5. Održana uvodna javna prezentacija projekta (Kick-off) kojom se službeno pokreće projekt i predstavlja relevantnim dionicima i medijima s 60-70 sudionika do kraja 2. mjeseca provedbe. Održana završna svečana konferencija sa 100 sudionika.

PM.6. Redovito izvještavanje popraćeno revizorskim izvješćem/ odgovarajućom kontrolom troškova, izvješća odobrena od strane Ugovornog tijela, uključivo do Završnog izvješća.

PARTNER NA PROJEKTU:

Turistička zajednica županije sudjeluje u promociji turističke destinacije na razini Županije samostalno i putem udruženog oglašavanja, upravlja javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Županije, sudjeluje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou Županije u svezi s politikom planiranja razvoja turizma na nacionalnom nivou, sudjeluje u izradi strategije razvoja turizma na nivou Županije, promovira turističku ponudu Županije u zemlji i inozemstvu u koordinaciji s Hrvatskom turističkom zajednicom, obogaćuje ukupnu turističku ponudu Županije i kreiranje novih proizvoda turističke regije, a poglavito u selektivnim oblicima turizma (seoski, kulturni, zdravstveni turizam i dr.), pruža stručne i svake druge pomoći turističkim zajednicama s područja Županije u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj te poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena, koordinira djelovanje i nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća turističkih zajednica općina i gradova s područja Županije, sudjeluje u izradi planova razvoja turizma i strateškoga marketinškog plana hrvatskog turizma, donosi  strateški marketinški plan za područje Županije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma, potiče očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih turističkih resursa i potencijala, te turističke ponude Županije, prikuplja tjedne i mjesečne obrada podataka o turističkom prometu i sve druge podatke bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća (zbirno izvješće općina i gradova), obavlja informativne poslove u svezi s turističkom ponudom, izrađuje polugodišnja i godišnja izvješća, analize i ocjene ostvarenja programa rada i financijskog plana turističke zajednice Županije, objedinjava zajedničke razvojne projekte turističkih zajednica općina i gradova, te turističkih zajednica područja od značaja za Županiju. Turistička zajednica Županije sudjeluje i provoditi programe i akcije Hrvatske turističke zajednice od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanja razine kvalitete turističke ponude Hrvatske. Turistička zajednica Županije Šibensko-kninske surađuje s regionalnim turističkim organizacijama iz drugih zemalja i može značajno doprinijeti ukupnim marketinškim aktivnostima planiranim u okviru projekta.

Uloga TZ ŠKŽ je upravo najizraženija kroz elemente projekta „Unaprjeđenje sustava upravljanja posjetiteljima i sadržajima“ te „Marketing, promocija i vidljivost“, kroz koje će direktorica TZ kao član projektnog tima, ujedno osoba s značajnim projektnim iskustvom doprinijeti provedbi planiranih aktivnosti i to pomoći u koordiniranju suradnika na projektu i direktnoj provedbi niza pripremnih, logističkih i stručno konzultacijskih aktivnosti.

Sudjelovanjem TZ Županije kao partnera u projektu, omogućit će se stručna podrška provedbi aktivnosti strateškog planiranja, suradnje  i motiviranja za suradnju lokalnog stanovništva i činitelja sveukupne turističke ponude te  provedbe aktivnosti na promociji novostvorene ponude i sadržaja, izuzetno značajnih za ostvarenje ciljeva ovog projekta. Predstavnica TZ ŠKŽ biti će sastavni dio savjetodavnog odbora projekta i  članica projektnog tima. Uključivanjem TZ Šibensko-kninske županije osigurava se integracija rezultata projekta u ukupnu turističku ponudu Županije što je od velike važnosti jer svrha djelovanja NP jest poticanje održivog razvoja i razvoja turističke ponude prostora cijele Županije.

Direktorica TZ šibensko-kninske županije, Željana Šikić, dipl oec. pojačanje je projektnom timu ispred partnerske institucije i svojim dugogodišnjim stručnim iskustvom stečenim radom u turizmu nadopunit će potrebne stručne kapacitete cjelokupnog projektnog tima u provedbi planiranih aktivnosti.